VEDTÆGTER
for
Foreningen HAANDARBEJDETS FREMME

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
1.0 Foreningens navn er “Haandarbejdets Fremme”.
1.1 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Foreningens formål
2.0 Foreningens formål er at fremme kunstnerisk præget håndarbejde, blandt andet ved at iværksætte udvikling af mønstre og modeller og ved at formidle viden om håndarbejde, dets teknikker og dets kunst- og kulturhistorie.
2.1 Foreningen har sit virke gennem medlemsmøder og ved udsendelse af medlemsblad. Foreningen kan endvidere afholde eller medvirke til udstillinger, forlags-, forenings-, og kursusvirksomhed.

§ 3 Kapitalforhold m.v.
3.0 Foreningens kapital og midlerne til Foreningens virksomhed tilvejebringes dels ved medlemsbidrag, dels ved offentlige og private tilskud samt eventuelt overskud fra afholdte møder, kurser, konferencer samt forlagsvirksomhed. Foreningens øvrige indtægter hidrører fra licensindtægter.
3.1 Indtægterne må kun anvendes til fremme af Foreningens formål og må ikke udloddes til medlemmerne, ej heller ved Foreningens opløsning. jf. § 14.

§ 4 Hæftelse
4.0 Foreningen hefter for alle på dens vegne og i dens lov indgåede forpligtelser med alle Foreningens aktiver, medens der ikke påhviler Foreningens bestyrelse, sekretariat eller medlemmer nogen personlig hæftelse overfor tredjemand for sådanne forpligtelser.

§ 5 Generalforsamling
5.0 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle Foreningens anliggender.
5.1 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj.
5.2 Generalforsamlingen afholdes skiftevis i København og i provinsen.
5.3 Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i Foreningens medlemsblad eller ved særskilt brev. Indkaldelse vedlægges dagsorden. Revideret regnskab udlægges på hjemmesiden og kan rekvireres via kassereren. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal  omfatte:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
4) Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
6) Bestyrelsens forelæggelse af budget for det indeværende og det kommende foreningsår.
7) Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår.
8) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9) Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
10) Valg af revisor.
11) Indkomne forslag.
12) Eventuelt.
5.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor finder det hensigtsmæssigt, eller hvis begæring herom fremsættes af mindst 50 af Foreningens medlemmer. Begæringen skal overfor bestyrelsen fremsættes skriftligt og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstra-ordinær generalforsamling skal foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse med det ovenfor nævnte varsel på samme måde som til ordinær generalforsamling.
5.5 Ethvert medlem er berettiget til at begære bestemte emner, herunder forslag behandlet på Foreningens såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamling. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
5.6 Ethvert medlem har ret til at møde på generalforsamlingen, når medlemmet har betalt Foreningens kontingent for indeværende år.
5.7 Såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater.
5.8 Det på generalforsamlingen såvel som på ekstraordinære generalforsamlinger passerede indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten.
5.9 Stemmeafgivning sker mundtligt, med mindre blot et medlem forlanger skriftlig afstemning, eller dirigenten foreskriver dette.

§ 6 Afstemningsregler
6.0 På generalforsamlingen har ethvert medlem en stemme.
6.1 Det er en betingelse for at opnå stemmeret på en generalforsamling, at medlemmet inden generalforsamlingen har indbetalt kontingent til Foreningen for indeværende år. Bestyrelsen fastsætter i hvert tilfælde de eventuelt fornødne kontrolregler i så henseende.
6.2 Afgivelse af stemme på generalforsamling kan kun ske ved personligt fremmøde.
Dirigenten oplyser antallet af stemmeberettigede medlemmer. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er fastsat i nærværende vedtægter. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves dog, at ændringsforslaget stilles af enten Foreningens bestyrelse eller minimum 10 af Foreningens medlemmer. Vedtægtsændringer, der foreslås af medlemskredsen til behandling på general-forsamlingen, skal indgives indenfor de i § 5 fastsatte regler om forslag fra medlemmerne. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

§ 7 Foreningens ledelse
7.0 Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 7-9 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og forretningsudvalg. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemmeudslagsgivende.
7.1 Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 4 år og afgår efter tur, således at 2 medlemmer hvert år afgår i en på forhånd aftalt orden. Suppleanterne vælges for 2 år og afgår efter tur en for en. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.
7.2 I tilfælde af ekstraordinær afgang fra bestyrelsen skal de på generalforsamlingen valgte suppleanter indtræde i stedet.
7.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
7.4 Bestyrelsen har ansvaret for en forretningsmæssig forsvarlig drift og Foreningens samlede virksomhed.
7.5 Alle bestyrelseshverv er ulønnede, dog afholdes rejseudgifter i Danmark af Foreningen.
7.6 Til foreståelse af den daglige ledelse af Forening kan bestyrelsen ansætte personale til sekretariatet. Vederlag til sekretariatets fornødne personale aftales og godkendes af bestyrelsen.
7.7 Bestyrelsen skal forestå de forretningsmæssige opgaver, herunder udgivelse af medlemsblad, afholdelse af medlemsmøder og kurser, arrangere udstillinger m.v. Bestyrelsen er ansvarlig for og fører tilsyn med Foreningens ældre og nyere modeller.

§ 8 Tegningsregler
8.0 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Udvalg
9.0 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, bestående af bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af Foreningen eller andre til at varetage Foreningens interesser. Kommissorium for udvalgene fastlægges af bestyrelsen.

§ 10 Udvikling
10.0 Bestyrelsen fastlægger de opgaver vedrørende udvikling af nye modeller og mønstre, som skal fremmes. jf. § 2
10.1 Bestyrelsen skal nedsætte et bedømmelsesudvalg til kunstnerisk, håndværks- og kvalitetsmæssig vurdering af arbejder, som nogen måtte ønske antaget af Foreningen. Disse arbejder kan efter aftale med kunstneren indgå i HFs modelsamling.
10.2 Bestyrelsen har ansvaret for, at nye modeller kvalitetsmæssigt og kunstnerisk er i overensstemmelse med Foreningens formål.

§ 11 Kursusvirksomhed
11.0 Bestyrelsen kan oprette og drive kursusvirksomhed evt. i samarbejde med et oplysningsforbund.

§ 12 Medlemmer
12.0 Enhver person, institution, forening eller lignende kan optages som medlemmer af Foreningen.
12.1 For medlemskab betales et kontingent, der opkræves årligt til betaling 1. januar.

§ 13 Foreningens opløsning
13.0 Til vedtagelse af beslutning om Foreningens opløsning kræves, at 2/3 af Foreningens medlemmer vedtager forslaget.
13.1 Hvis der ikke er repræsenteret 2/3 af Foreningens medlemmer på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget med 2/3s majoritet af de på generalforsamlingen afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt til en nye generalforsamling, hvor forslaget
kan vedtages med 2/3s majoritet af de afgivne stemmer.
13.2 Er Foreningens opløsning lovligt besluttet i henhold til § 13.1, foretager bestyrelsen valg af et udvalg bestående af minimum 3 personer. Udvalgets opgave bliver at komme med forslag til afvikling af Foreningens forpligtigelser og aktiver, herunder broderisamlingen.
13.3 Udvalgets forslag til afvikling behandles på et afsluttende medlemsmøde, der ledes af en dirigent.
13.4 Foreningens kapital og broderisamling kan i tilfælde af opløsning alene anvendes til eller tilfalde formål, der svarer til, hvad der i øvrigt er beslægtet med Foreningens formål.

§ 14 Regnskab og revision
14.0 Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.
14.1 Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber dog fra Foreningens stiftelse den 5. marts 1996 til den 31. december 1996.
14.2 Årsregnskabet skal give et retvisende billede af Foreningens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultat og skal opgøres under foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. Marts 1996. Senere ændret den 2. November 1996, den 5. April 1997, den 14 marts 1998, den 24. April 1999, 21 april 2001 og 24. april 2004. April 2011